درخواست پرسنل قرارداد مدت موقت شاغل در وزارت نفت

بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضاییه جناب آقای رییسی؛

با سلام
احتراما به استحضار می رساند که تعداد ۳۴۰۰۰ نفر نیرو شاغل در وزارت نفت مدت 8 سال است که از پیمانکاری به قرارداد مدت موقت در صنعت نفت تبدیل وضعیت یافته ایم.علیرغم اینکه در سال 90 در بند الف ماده 6 تصویب نامه هیات وزیران ، می بایست به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت می یافتیم ، وزارت نفت در قراردادی خلق الساعه که منطبق با هیچ یک از قوانین موضوعه نمی باشد ، اقدام به انعقاد قرارداد مدت موقت ، بدون در نظر گرفتن نوع شغل، مدرک تحصیلی و سابقه کاری ، نمود. (شایان ذکر است این مدل انعقاد قرارداد با شرایط اجرایی مذکور در هیچ وزارتخانه ایی اجرا نشده است) علی ایحال با گذشت هشت سال از قراردادی شدن اینجانب و سایر همکاران ، وزارت نفت ، در سال 97طی بخشنامه ای ، شمولیت قانون کار را از ما منفک و تابع قانون نفت گردانید در صورتی که نه قبل از ابلاغیه طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می کرد و نه هم اکنون طبق قوانین اداری استخدامی صنعت نفت در قرارداد رفتار می نماید و این سیاست دوگانه و متناقض وزارت نفت باعث تضییع بدیهی ترین حقوق در نظام پرداخت اداری گردیده است. علی ایحال با عنایت به بند 6 سیاست های کلی اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام پرداخت مبنی بر عدالت در نظام پرداخت و رعایت جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و نیز با توجه به ماده 123 برنامه ششم توسعه مبنی بر لازم الاجرا بودن ابلاغیه مذکور و از طرف دیگر با عنایت به تبصره 3ماده 29 برنامه ششم توسعه در خصوص تفاوت حداکثر 20درصد در پرداخت حقوق و مزایا بین کارکنان دستگاه های اجرایی ، در مشاغل مشابه و شرایط مشابه و النهایه با عنایت به بند 9 بخشنامه وزیر در خصوص کارمندان مدت موقت اجرای کامل قانون اداری استخدامی در خصوص این دسته از کارکنان را خواستاریم. خواهشمند است با توجه به جمیع موارد فوق و جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب عنایت ویژه ای به این گروه از کارمندان قراردادی در وزارت نفت داشته باشید تا انشاله حلاوت عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد طعم این گروه زحمتکش و فراموش شده صنعت نفت را نیز شیرین نماید .
با سپاس فراوان

متن بالا را به صورت کامل مطالعه و قبول دارم
امضا کنندگان

2

???? ??????
????? ???????